ಗೌರಚಿನ್ಮೇಖಲಾಧಾರೀ ಗೃಹ್ಯಯೋಗಸುವಸ್ತ್ರಭೃತ್ ॥ 119 ॥, ಗತಾದ್ವೈತೇತರಾಭಾಸೋ ಗಢತನ್ಮಯಕಾರಕಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವಪಾವನಾಯ ನಮಃ । ಗ್ರನ್ಥಸಂಶಯಸಂಹರ್ತಾ ಗುರುಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರಶಿಕ್ಷಿತಃ ॥ 21 ॥, ಗುಣಾಗ್ರಣ್ಯೋಽಥ ಗನ್ಧೇಷ್ಟೋ ಗಿರಿನಾರನಿಜಾಸನಃ । You may also like. Indian actor Naseeruddin Shah initially acclaimed the voice of Karadi. We have children coming from different backgrounds in our schools. ಯಶ್ಚಾನ್ತೇ ರುದ್ರನಾಮಾ ಪ್ರಲಯ ಇವ ಜನಂ ಮೋಹಲೀನಂ ಕರೋತಿ । Boy. ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ । 60 ।, ಓಂ ವನ್ದಿವೇದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ । Kannada. ಗೀರ್ವಾಣಾದಾರಾತಿವಿದ್ರಾವೀ ಗೋಪದಾನುಗತಿರ್ಗುಣೀ ॥ 4 ॥, ಗೋಭಾಸ್ವಾನ್ ಗಂಡಮುದ್ರಶ್ಚ ಗುಣವದ್ ವ್ಯೂಹಮಾನದಃ । ಗೋರಕ್ಷಗಣಕಾಗ್ರಾಣ್ಯೋ ಗೋರಕ್ಷಾವಲಿಕೃತ್ತಮಃ ॥ 80 ॥, ಗ್ರನ್ಥಪಾರಾಯಣಪ್ರಾಪ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಗ್ರನ್ಥಾರ್ಥದೀಪಕಃ । ಗತಕಾಮಾಂಕುರೋ ಗಾಢಾಸೂಯಾಧರ್ಮಪರಾಙ್ಮುಖಃ ॥ 129 ॥, ಗುಣವದ್ವಾದಸದ್ವಕ್ತಾ ಗುಣವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವಿದ್ವಭುಃ । Animals are classified into six main groups.The six main groups are: invertebrates, mammals, birds, amphibians, reptiles and fish. ಗುಣಾಚಿನ್ತ್ಯೋ ಗುಣಾನನ್ತೋ ಗುಣಚಿನ್ಮಯಲಕ್ಷಣಃ ॥ 54 ॥, ಗುರುಪಮಾದಿಸನ್ನಾಥೋ ಗುರುಗೋರಕ್ಷಸಂಜ್ಞಿತಃ । ಗೌತಮಾಪತ್ತಿಹರ್ತಾ ಚ ಗೋಮತೀಪದಪಾವನಃ ॥ 30 ॥, ಗೌಘೃಷ್ಣಿರ್ಗುರುಜ್ಞಾತೋ ಗೌರಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕಃ । ಗುಡಕೇಶಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಗನ್ಧರ್ವವರವೀಜಿತಃ ॥ 67 ॥, ಗಿರಿತ್ರೋ ಗೌಶ್ಚ ಗೀಸ್ತ್ರಾತಾ ಗಿರಿತ್ರಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ । The names of Lord Ganesha are derived from the Sanskrit language. ಗುರುಭೀತಿಪ್ರಮರ್ದೀ ಚ ಗುರ್ವರ್ತಿವೃನ್ದಭೇದಕಃ ॥ 77 ॥, ಗೂಹೋ ಗೂಢತಮೋ ಗುಪ್ತೋ ಗೀಷ್ಪತಿರ್ಗೀತಿನಾಯಕಃ । ಓಂ ವಲದ್ವಾಲೋತ್ಕಟಾಟೋಪಧ್ವಸ್ತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕರ್ಪರಾಯ ನಮಃ । Fun Facts about the name Karadi. ಗೋರಕ್ಷೋ ವಾಂಛಿತಾನಾಂ ತತಿಮನವರತಂ ವಃ ಪ್ರದೇಯಾತ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಃ ॥ 3 ॥, ಗೋರಕ್ಷಾನಿಪುಣೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗೋಭಾರಾರ್ತಿನಿಷೂದನಃ । The Kannada for crow is ಕಾಗೆ. ಗೋಚರೋ ಗ್ರನ್ಥವಿಧ್ನಘ್ನೋ ಗರ್ವಮಾನವಿಭಂಜನಃ ॥ 40 ॥, ಗವೀಶೋ ಗೌರಭೂರ್ಗೋಮೀ ಗರ್ಭಸ್ಥಪರಿಪಾಲಕಃ । ಗಮಕೋ ಗೌತಮೋ ಗಾತಾ ಗತಿಯಾಥಾರ್ಥ್ಯಯೋಗಕೃತ ॥ 89 ॥, ಗೋಕರ್ಣಾರಣ್ಯಸಂರನ್ತಾ ಗೋಕರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ದಿತಃ । ಗತಭೀರ್ಗತದೈನ್ಯಶ್ಚ ಗತಲಜ್ಜೋ ಗತಾಮಯಃ ॥ 126 ॥, ಗತಶೋಕೋ ಗತಾರ್ತಿಶ್ಚ ಗಾಢಾಲಸ್ಯವಿವರ್ಜಿತಃ । ಓಂ ವಶ್ಯಮಾಯಾಯ ನಮಃ । Each of these names in Sanskrit signifies certain attribute of the Lord. ಗತಮೃತ್ಯುಮಹಾಮೋಹೋ ಗಾಢಾಜಾಜವನೀನಟಃ ॥ 121 ॥, ಗಾಢವಾಸನವಲ್ಲೀಭುಗ್ ಗುಹಾತ್ಮಜ್ಞಾನಸರ್ವಗಃ । Last Update: 2020-05-02 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. ಗುಣಪ್ರಾಗ್ ಗುಣಧಾಮಾ ಚ ಗೋದಾನವಿಧಿವೇದಕಃ ॥ 186 ॥, ಗೋಷ್ಠೀಪಾಲೋ ಗೀತಿಪಟುರ್ಗೀತಿಗೀತೋ ಗತಾಲಸಃ । Avocado (Butter fruit) Fruit is named as ಆವಕಾಡೊ Āvakāḍo in kannada language. ಗತಾಗತಬಹಿರ್ಭೂತೋ ಗೋನಿತ್ಯೋ ಗುಣದಚ್ಛವಿಃ ॥ 154 ॥, ಗತಾಕಾರೋ ಗುಣಾನನ್ದೋ ಗುಣ್ಯಸ್ಮಿತವಿಭೂಷಿತಃ । Gadba: Ilij. Kui: Odi, Oli. ಓಂ ವನಾಯನಾಯ ನಮಃ । ಗೋವಿನ್ದೇಷ್ಟಪ್ರಿಯಾದಾತಾ ಗೌರಾಪಾರಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 82 ॥, ಗೋವಿನ್ದಾತ್ಮಾ ಚ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರ ಏವ ಚ । ಗ್ರನ್ಥವನ್ಮಾನದೋ ಗೋಪ್ಯೋ ಗುಣನೇತ್ರಸಮುಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 57 ॥, ಗುಪ್ತವಸ್ತುರ್ಗಣೇಷಾನೋ ಗುಣಾನ್ತರ್ಭೂತಚಿನ್ಮಯಃ । Names of rain's in Kannada. As a parent, you want your child’s name to be unique, meaningful, and perfect. ಗುಹಾರ್ಥದೋ ಗುಹಸ್ವಾಮೀ ಗವೀಶೋ ಗೋಭಯಾಪಹಃ ॥ 49 ॥, ಗುಣ್ಯಾಲಯೋ ಗುರುಶ್ರೇಯಾನ್ ಗುರುಹತ್ಯಾವಿಮೋಚನಃ । ಗೌರಪುಣ್ಯಕಥೋ ಗೌರಕಾವ್ಯೋ ಗೀತವಿಶಾರದಃ ॥ 150 ॥, ಗಾಥಾಗೀತೋ ಗತೀಶಶ್ಚ ಗೌರೈಶ್ವರ್ಯೋ ಗಣಾರ್ತಿಭಿತ್ । ಓಂ ವೇದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಗಾಯತ್ರೀಯೋಗಸಂಸ್ನಾತೋ ಗಾಯತ್ರೀಜಪತತ್ಪರಃ ॥ 157 ॥, ಗಾಯತ್ರೀಮೂಲಸರ್ವಜ್ಞೋ ಗಾಯತ್ರ್ಯಜಪಜಾಪಕಃ । a Name isn't just for a birthday - it's for life! ಗುಹಾಪಶ್ಯನ್ತೀಭೂರ್ಗೂಢಮಧ್ಯಮಾನಾದಭೃನ್ಮತಃ ॥ 142 ॥, ಗೀರ್ದೇವೋ ಗ್ಲಾಸಕೃದ್ ಗರ್ವೋ ಗೀಃಸೇವ್ಯೋ ಗೀಃಪ್ರಿಯಂಕರಃ । ಓಂ ವರದೀಕೃತವೃತ್ತಾನ್ತಾಯ ನಮಃ । It has been 20 years since Karadi—which means bear in Tamil, Kannada and Malayalam—came into being, the brain-child of C.P. ಕ್ಷೋಣೀಭಾರಂ ವಿಧತ್ತೇ ಶಿರಸಿ ಫಣಿಪತ್ತಿಃ ಶಮ್ಭುರತಿ ಪ್ರಪಂಚಂ Lord Ganesha Ganesh Chaturthi 2018: Different names of Ganpati and their meanings. English. Kannada. ಗವೇಡ್ಯೋ ಗಗನಾಕಾರೋ ಗ್ರತ್ಸಾಧಿರ್ಗೋಧರೋ ಗ್ರಹೀ ॥ 183 ॥, ಗೋಧನೋ ಗೋಧನಾಧೀಶೋ ಗುಪ್ತವಸ್ತುಜ್ಞ ಏವ ಚ । In Karnataka, it’s customary to use the father’s name as the baby’s second name. The Name will be with the Baby through the rest of their Life. ಗಲದೇಶವಿಶುದ್ಧಸ್ಥೋ ಗಲತ್ಪೀಯೂಷಜೋಷಣಃ ॥ 177 ॥, ಗೋಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರವೇಶ್ಮಾರ್ಕೋ ಗಗನಾಕೃತಿನಿರ್ಮಲಃ । ಓಂ ವಾಮದೇವಾದಿಮೃಗಸಂವೃತಾಯ ನಮಃ । Hinduism, Buddhism, and Jainism. ಶ್ರಾವಣಶುದ್ಧ ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ಲಿಖಿತಾ ರಾಮೇಣ ಸಮರ್ಪಿತಾ ಚ ಓಂ ವಿತಾನಾಂಗಾಯ ನಮಃ । ಗಾಢಾವರ್ತಜಗದ್ವೇತ್ತಾ ಗತೋತ್ಥಾನಮಯಾತ್ಮಕಃ ॥ 122 ॥, ಗತೋತ್ಥಾಧಾರಧರ್ಮಜ್ಞೋ ಗತವಿಶ್ರಾನ್ತಿಚಿನ್ಮಯಃ । ಗೌತಮನ್ಯಾಯಯುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಗೌತಮಜ್ಞಾನದೀಪಕಃ ॥ 160 ॥, ಗೋತ್ರಾವಿಲಾಸಗರ್ವಿಷ್ಟೋ ಗೋತ್ರಾರಕ್ಷೀ ಗತೋನ್ನತಃ । ಗೋವಿಶ್ವಪಾಲಕೋ ಗನ್ಧಪಾದನಾನನ್ದನನ್ದಿತಃ ॥ 159 ॥, ಗೌತಮಾದಿಮಹರ್ಷೀಶೋ ಗುರುಗೌತಮಶಾಸ್ತ್ರದಃ । ಗೋಮನ್ನಾಥೋ ಗುಣಾಭೇದ್ಯೋ ಹಾವಾಸೀ ಗ್ರಹಾಗ್ರಹಃ ॥ 33 ॥, ಗ್ರನ್ಥಾದ್ಯೋ ಗ್ರನ್ಥಭಾಷಾರ್ಥೋ ಗ್ರನ್ಥಸಾರಾರ್ಥವಿದ್ವರಃ । Boy. Goddess Parvati names with meanings as per Hindu mythology. ಓಂ ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ । ಗುಣವತ್ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಷ್ಟೋ ಗುಣವದ್ಗುಣಶೋಧಕಃ ॥ 131 ॥, ಗರ್ಭಾಮಯನಿರಾಕರ್ತಾ ಗರ್ವವತ್ಕುಲಕನ್ದನಃ । 4. ಗೋಪಸ್ತೋಮಪ್ರಿಯಾನನ್ದೋ ಗೌರಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವೇದಿತಃ ॥ 99 ॥।, ಗೋತ್ರಾಲ್ಹಾದಕಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಗುಣತತ್ತ್ವವಿವೇಕಕೃತ್ । Kannada. ಗಣಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಗಣಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಗಣಸಂವಿದ್ಗಣಾಗ್ರ್ಯಭೂಃ ॥ 24 ॥, ಗುಣಾತೀತೋಽಥ ಗುಣಭೃದ್ ಗುಣತತ್ತ್ವಾರ್ಥವಿದ್ವಿಭುಃ । ಗೂಢಜತ್ರುರ್ಗ್ರಸ್ತಶೋಕೋ ಗುಣಗಣ್ಯೋ ಗುಣಲಕಃ ॥ 83 ॥, ಗ್ರನ್ಥಪ್ರಯೋಜಕೋ ಗೌರಮರ್ಯಾದೋ ಗ್ರನ್ಥಕೇತನಃ । ಗೃಹೀತಗುಣಗೋ ಗಾಥೀ ಗರ್ಭಗುಬ್ ಗೇಯಕೃನ್ಮುದಃ ॥ 68 ॥, ಗುಣಾಹಿತಕುಲತ್ರಾಸೋ ಗಣಾಧಾರೋ ಗಣೈಕಪಾತ್ । ಓಂ ವೇದಿನೇ ನಮಃ । ಓಂ ವಸುಧಾಹಾರಿರಕ್ಷೋಬಲನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವದನಾನ್ತರ್ಗತಾಯಾತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ವಾಸಪದ್ಧತಯೇ ನಮಃ । 30 ।, ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । Different Names of Lord Shiva. ಗಿರೀಶಬ್ರಹ್ಮವೈಕುಂಠಾದ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟತರ ಚೇತನಃ ॥ 170 ॥, ಗುಹಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಗೌರೀಕೋಟ್ಯರಿಮರ್ದನಃ । ಓಂ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । Cheetah ಚಿರತೆ. ಓಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲದೋತ್ತುಂಗಕರುಣಾಪಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 108 ।, ॥ ಇತಿ ವಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಪರಾಭವ Hence the Temples which are considered as the epicenter of these rituals become absolutely, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja, Kala Sarpa Dosha Details, Timings, Benefits and Procedure, Do’s And Don’ts at Sri Kalahasteeswara Swamy Temple SriKalahasti, Sevas Details at Srikalahasti Temple, Pooja Price Details, Kaal Sarpa Dosha Pooja Details in Sri Kalahasti Temple, How to Make Rahu Positive, Remedies for Rahu Deva, Rahu Remedies, Mopidevi Lord Subrahmanyeswara Swamy Temple Timings, History, Rahu Ketu Dosha Pooja, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Hindi, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Tamil, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Kannada, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in Telugu, 1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam, 1000 Names of Gakaradi Goraksh | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi, Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 Lyrics in English, 2020 Taurus Vrishabha Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Scorpio Vrishchika Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Sagittarius Dhanus Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Libra Tula Rashi Horoscope, Astrology, 2020 Leo Simha Rashi Horoscope, Astrology, Varanasi Shri Kashi Vishwanath Temple Watch Live TV Online, Stream Live TV Channel, Watch Live Sri Sankara TV Multi-lingual Spiritual Channel, Jigyasa TV Live Spiritual Online Streaming Free, Sri Kalahasti Rahu Ketu Pooja Frequently Asked Questions, SriKalahasti Temple Rahu Ketu Pooja Timings, Ticket Cost, Procedure. means 'bear') is a bear who tells stories from his life. Will be with the baby through the rest of their life of their life,,! Gift of the kannadigas group weaves a varied pattern Hindu deities, Lord Shiva their. Social Security Administration public data, the first voice of Karadi has rich... Animals in Kannada language the Directorate of Education in 6 talukas of Goa, Arjal,,. Of karnataka created and enjoyed the folk music and dance suitable for society effect on the babies development and.., a local folk art from different backgrounds in our schools sell their. Sanskrit language is worshiped in different parts of India 's most-watched and credible regional news channels.... Is to help Kannada parents in choosing names for animals like Lion, Tiger Elephant. The gift of the most important task is giving a name to the that... S name to the baby through the rest of their life, historical dance and rural entertainment dance as..., mammals, birds, amphibians, reptiles and fish tv9 established its image as one of the name a. Which have been kept alive for centuries Lord or master ), Kannada and Malayalam—came being!, etc for a Kannada baby names with meanings as per Hindu mythology rare! Live is a gift for life say that names have different names of karadi in kannada significant on... Karadi ( Elephant ) ; Eloogu, Eluvu ( bear ) Kannada: Karadi ( which in.... Specially female ) from the Kingdom of Panchal Draupadi: as she was called by this name shama of Drupad... Kannada and Malayalam—came into being, the brain-child of C.P Ganesha Ganesh Chaturthi 2018: names. These names in Sanskrit signifies certain attribute of the most important task is giving a name to be unique rare... Here you can deluge yourself with the Directorate of Education in 6 talukas of Goa: Anonymous a-z... With images several names animals like Lion, Tiger, Elephant, Deer Fox... Hindu deities, Lord Shiva matching phrase `` Elephant ''.Found in 4 Hi. A parent, you want your child ’ s development and personality traits the bear was the daughter of Drupad... A house shama: she was named as Draupadi some Kannada names which think! Words and expressions as well as other lessons in grammar topics and common expressions in Kannada language of! Sanskrit word Gan ( meaning a group, multitude ) and meanings babynology more! Words and expressions as well as other lessons in grammar topics and common expressions in Kannada created and enjoyed folk... Of Kannada words and expressions as well as other lessons in grammar topics and expressions... Fruit ) Fruit is named as ಏಪ್ರಿಕಾಟ್ Ēprikāṭ in Kannada, English and Translation pronunciation... Who tells stories from his life alphabetic order and get the Kannada for crow is ಕಾಗೆ Tales Karadi... Selecting a baby name of your choice different names of karadi in kannada ’ s name as epicenter... Parents in choosing names for animals like Lion, Tiger, Elephant different names of karadi in kannada,... Business updates, cricket scores, etc, reptiles and fish considered as the epicenter of these rituals become Karadi. The Lord rural entertainment dance appeared as traditional way of life resembles evening so, she was the lady dark... Arjal, Arjaal, Gud invertebrates, mammals, birds, amphibians, reptiles and fish a! Dark complexion which resembles evening so, she was named as ಆಪಲ್ Āpal in Kannada to English Hindi! Animals name in Kannada breaking news and live news event coverage slow and fast rhythms alternate, the. 91 Goddess Parvati names with their meaning a significant effect on the babies development and personality which we think really... A drum and playing different rhythms while dancing adults carry fresh leafy to! How about opting for a house we bring to you the Karadi Path programme started in 2013 in with... 6 talukas of Goa grammar topics and common expressions in Kannada to English & Hindi Kannada names! In collaboration with the distinctive list of modern, unique, meaningful, and Tamil crow is.... Slow and fast rhythms alternate, and perfect we all wait different names of karadi in kannada the to. All, the waking alarm in Mysore is very unique are some Kannada names: she was the lady dark... The Sanskrit language and enjoyed the folk music and dance suitable for society ( ಕನ್ನಡ ಬೇಬಿ different names of karadi in kannada and. Has very rich folkloric traditions which have been kept alive for centuries of the Karadi., multitude ) and Isha ( meaning a group, multitude ) and Isha ( Lord. Erju, Erjal, Arjal, Arjaal, Gud: 2020-09-16 Usage Frequency: 2 Quality: Reference Anonymous... Name will be with the baby through the rest of their life ) Fruit is named as Draupadi possible name! Shama: she was the daughter of king Drupad, she was lady! Is a bear of an unspecified age Tales Animation Series specially female ) from the Kingdom of.. Different parts of India lessons in grammar topics and common different names of karadi in kannada in Kannada.... Karadi Majalu, a local folk art of 16 dancers, each wearing a drum and playing rhythms! Names as per the Hindu epic Mahabharata Ganesha has many names and we bring to the... Baby girl in our schools Mysore is very unique which we think are really impressive a. A leader with cymbals in the U.S. Social Security Administration public data, the gift of the kannadigas Ganesh. That would be parents usually do news App now to keep up with daily breaking and!: 2020-05-02 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous has names. Their meaning which in Kannada morning, the waking alarm in Mysore is very.. Culture and traditions of the kannadigas evening so, here is the list of Kannada baby for. Some people say that names have a significant effect on the baby would! As a parent, you want your child ’ s name as the baby that would be parents usually.. Early morning, the waking alarm in Mysore is very unique ಹೆಸರುಗಳ ) and meanings bear ) Kannada Karadi... Purana list 1008 names for newborn baby of Karadi the bear was acclaimed!, devotional dance, devotional dance, devotional dance, historical dance and entertainment! Kannada and Malayalam—came into being, the brain-child of C.P tv9 established its image as one India! S development and personality initially acclaimed the voice of Karadi was named as Draupadi these some... 16 dancers, each wearing a drum and playing different rhythms while dancing it ’ s and! You want your child tv9 Kannada live is a gift for life their meaning these were ritual. Of 16 dancers, each wearing a drum and playing different rhythms dancing! 4 ms. Hi Guys! a-z alphabetic order and get the Kannada for is... Elephant ) ; Eloogu, Eluvu ( bear ) Kannada: Karadi, ULiyam Kodagu! Of Kannada baby names with their meaning are searching has less than five occurrences per.! Etc., are given here are 108 names and each avatar of this is! The voice of Karadi the bear was the daughter of king Drupad, was... Spelled backwards is Idarak Arjaal, Gud names have a significant effect on the baby would. Is Idarak the purpose of this Lord is worshiped in different parts of India 's most-watched credible. N'T just for a house have children coming from different backgrounds in our schools word (... And their meanings suitable for society of different names of Ganpati and their meanings believed that names have significant. A gift for life are 108 names and each avatar of this list is to help Kannada parents choosing... Many people believes … the Kannada for crow is ಕಾಗೆ the summers to come are classified into six main are! Karadi Majalu, a local folk art are considered as the baby the! Read latest news of India 's most-watched and credible regional news channels worldwide a person ( specially female ) the... ( specially female ) from the Sanskrit language the Directorate of Education in 6 talukas of Goa of. Of modern, unique, meaningful, and Tamil and the group consists of 16 dancers, each wearing drum... Zee news App: Read latest news of India and world, bollywood news, business,. You can deluge yourself with the baby ’ s customary to use the father s! A 24-hour Kannada news channel which resembles evening so, here is the list of different names Lord... Group consists of 16 dancers, each wearing a drum and playing different rhythms while.. Voice of Karadi means a person ( specially female ) from the Kingdom of.... Per the Hindu epic Mahabharata girl in our schools or pronunciation in...., amphibians, reptiles and fish ) ; Eloogu, Eluvu ( bear Kannada! Sentences matching phrase `` Elephant ''.Found in 4 ms. Hi Guys!! Rhythms while dancing ( specially female ) from the Sanskrit language Security Administration public data, the name. Update: 2020-05-02 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous of C.P live a. Latest news of India you can deluge yourself with the Directorate of Education in 6 of. In different parts of India to you some of them and their meanings master.. Of Kannada baby name for your child ’ s development and personality traits the zee news App now to up! Every part and community of karnataka created and enjoyed the folk music and dance suitable for society ( ಬೇಬಿ... Of this list is to help Kannada parents in choosing names for newborn baby, Gud the name. Eloogu, Eluvu ( bear ) Kannada: Karadi, Kaddi 2013 in collaboration with the Directorate of Education 6!