4. John Piper Oct 7, 2001 232 Shares Sermon. And how can they hear about him unless someone tells them? Cancel. and how shall they believe in him of whom they have not heard? 11:34 Sapagka't sino ang nakaalam ng pagiisip ng Panginoon? May God help each of us to inhale the fragrant vapors of Romans 14, to digest the principles of this magnificent narrative, and thus be willing to divest ourselves of our petty inclinations of self-interest for the ultimate goal of a larger population in heaven. 6:2 Huwag nawang mangyari. 16:15 Batiin ninyo si Filologo at si Julia, si Nereo at ang kaniyang kapatid na babae, at si Olimpas, at ang lahat ng mga banal na kasama nila. 3:29 O ang Dios baga ay Dios ng mga Judio lamang? 4:6 Gaya naman ng sinasambit ni David na kapalaran ng tao, na sa kaniya'y ibinibilang ng Dios ang katuwiran nang walang mga gawa. Oct 7, 2001. Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kaniya, Bakit mo ako ginawang ganito? 1:5 Na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol, sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa, dahil sa kaniyang pangalan; 1:6 Sa mga ito kayo naman, ay tinawag kay Jesucristo: 1:7 Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. 7:15 Sapagka't ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman: sapagka't ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko; datapuwa't ang kinapopootan ko, yaon ang ginagawa ko. 10:12 Sapagka't walang pagkakaiba ang Judio at ang Griego: sapagka't ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kaniya'y nagsisitawag: 10:13 Sapagka't, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas. (sa makatuwid baga'y upang ibaba si Cristo:), 10:7 O, Sino ang mananaog sa kalalimlaliman? Batiin ninyo si Persida na minamahal, na lubhang nagpagal sa Panginoon. 14 Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. 2:26 Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng kautusan, hindi baga aariing pagtutuli ang kaniyang di pagtutuli? 13:11 At ito, yamang nakikilala ang panahon, na ngayo'y kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog: sapagka't ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kay sa nang tayo'y magsisampalataya nang una. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Hindi sa pagtutuli, kundi sa di-pagtutuli: 4:11 At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli, na isang tatak ng katuwiran ng pananampalataya na nasa kaniya samantalang siya'y nasa di-pagtutuli: upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisisampalataya, bagaman sila'y nasa di-pagtutuli, upang ang katuwiran ay maibilang sa kanila; 4:12 At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli, kundi pati naman sa mga nagsisilakad sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kaniya nang siya'y nasa di-pagtutuli. 1:26 Dahil dito'y ibinigay sila ng Dios sa mga mahahalay na pita: sapagka't pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo: 1:27 At gayon din naman ang mga lalake, na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalake sa mga kapuwa lalake, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. 7:6 Datapuwa't ngayon tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin; ano pa't nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu, at hindi sa karatihan ng sulat. 7:18 Sapagka't nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anomang bagay na mabuti: sapagka't ang pagnanasa ay nasa akin, datapuwa't ang paggawa ng mabuti ay wala. 1 * Brothers, my heart’s desire and prayer to God on their behalf is for salvation. Siya nawa. Romans 10:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 10:10, NIV: "For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved." 13:9 Sapagka't ito, Huwag kang mangangalunya, Huwag kang papatay, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito, sa makatuwid baga'y Ibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng sa iyong sarili. 14:21 Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. 9:4 Na pawang mga Israelita; na sa kanila ang pagkukupkop, at ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Dios, at ang mga kapangakuan; 9:5 Na sa kanila ang mga magulang, at sa kanila mula ang Cristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Dios na maluwalhati magpakailan man. Israel Rejects the Gospel - How then shall they call on Him in whom they have not believed? Jim Davis. 11:35 O sino ang nagbigay na una sa kaniya, at siya'y babayarang muli? It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. kung paanong namamagitan siya sa Dios laban sa Israel na sinabi: 11:3 Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana; at ako'y naiwang nagiisa, at hinahanap nila ang aking buhay. How then … 15:12 At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. and how shall they hear without a preacher? sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. 14:7 Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Romans 13:8-10. b 3 For, in their unawareness of the righteousness that comes from God and their attempt to establish their own [righteousness], they did not submit to the righteousness of God. How then shall they call on him in whom they, have not believed? “Abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig.”. 12:4 Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: 12:5 Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. 15:11 At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan. 8:29 Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: 8:30 At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Perhaps one of the most beautiful, yet simple, universal declarations of the good news of the gospel of grace, is found in the book of Joel.. that whoever will call on the name of the Lord, will be delivered. Romans 10:14 NLT. 8:38 Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. ... Scripture: Romans 5:20. 14:12 Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. Romans 14:10-12. 16:21 Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa; at ni Lucio at ni Jason at ni Sosipatro, na aking mga kamaganak. 8:31 Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Living The Transformed Life — Romans 12: 9-14. Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Special Diets And Special Days — Romans 14: 1-6 Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Cristo. ikaw na nasusuklam sa mga diosdiosan, ay nanakawan mo ang mga templo? 7:20 Datapuwa't kung ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Listen Top Shows Blog. 3:7 Datapuwa't kung ang katotohanan ng Dios sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay sumagana sa ikaluluwalhati niya, bakit pa naman ako'y hinahatulang tulad sa isang makasalanan? Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. 5:9 Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. 8:9 Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. 15:19 Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa't buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo; 15:20 Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 15:21 Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. Romans … Ang kautusan baga'y kasalanan? 16:1 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 16:2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Romans 10:14. 14:10 Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Sapagka't hindi nila hinanap sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi ng ayon sa mga gawa. 2:28 Sapagka't siya'y hindi Judio kung sa labas lamang; ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman; 2:29 Datapuwa't siya'y Judio sa loob; at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa Espiritu hindi sa titik; ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Dios. 15:13 Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 2:3 At iniisip mo baga ito, Oh tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, at ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Dios? sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Palibasa'y ako nga'y apostol ng mga Gentil, ay niluluwalhati ko ang aking ministerio; 11:14 Baka sa anomang paraan ay maipamungkahi ko sa paninibugho yaong aking mga kalaman, at maligtas ang ilan sa kanila. 1:4 Na ipinahayag na Anak ng Dios na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng mga patay, sa makatuwid baga'y si Jesucristo na Panginoon natin. 3 Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. 1:13 At hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakalang makarating sa inyo (datapuwa't hanggang ngayon ako'y nahahadlangan), upang magkaroon naman ako sa inyo ng anomang bunga, na gaya sa mga ibang Gentil. 16:10 Batiin ninyo si Apeles na subok kay Cristo. 4:21 At lubos nanalig na ang Dios na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Kung sinuman ang naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Romans 10:17. 15:9 At upang ang mga Gentil ay makaluwalhati sa Dios dahil sa kaniyang kahabagan; gaya ng nasusulat, Kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga Gentil. 6:8 Datapuwa't kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo, ay naniniwala tayo na mangabubuhay naman tayong kalakip niya; 6:9 Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya. Mga Romano 12:10 - Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … 6:4 Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Un Roman D'amitié: 1,29€ 2: Rescuing Aimee (Delta Force Heroes, Band 10) 8,39€ 3: Double Jeopardy (English Edition) 3,63€ 4: Anti Anxiety - Writing Prompt Journal: Focus deep within you, ask yourself questions to draw out your inner positive mind, and enjoy a happier: 6,30€ 5: Gotcha - Ein irrer Typ! 4:16 Dahil dito'y sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya; upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi; hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. 16 Mangagkaisa kayo ng pagiisip. 16:11 Batiin ninyo si Herodion na aking kamaganak. Summing It All Up — Romans 13: 8-10. And how are they to believe in him u of whom they have never heard? and how shall they believe in him of whom they have not heard? 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. 1:15 Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang evangelio sa inyong nangasa Roma. nang siya baga'y nasa pagtutuli, o sa di-pagtutuli? 12:1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Mga Romano 10:9 - Sapagka't kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 10:14, ESV: "How then will they call on him in whom they have not believed? 4:25 Na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan, at binuhay na maguli sa ikaaaring-ganap natin. 6:22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. But how can they call on him to save them unless they believe in him? 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios. 1:8 Kaunaunahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. 1:10 At laging isinasamo ko, kung ngayon sa wakas sa anomang paraan ay magkapalad ako sa kalooban ng Dios na makarating sa inyo. Morton Rhue Die Welle (2.248) Ersterscheinung: 01.12.1984. 11:13 Datapuwa't nagsasalita ako sa inyong mga Gentil. 14:14 Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Huwag nawang mangyari: datapuwa't sa pagkahulog nila'y dumating ang pagkaligtas sa mga Gentil, upang ipamungkahi sila sa paninibugho. 4:9 Sinambit nga baga ang kapalarang ito tungkol sa pagtutuli, o tungkol din naman sa di-pagtutuli? Scripture: Romans 8:1–4. 15:26 Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. 14 Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. That passage was about obeying the commandments, which Paul aligns with believing in the gospel for the Israelites of his day. A lady was having an elegant party and wanted to serve mushrooms, but was a little uncertain about the mushrooms, so she fed some to the dog. 14:20 Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Sila'y nangatisod sa batong katitisuran; 9:33 Gaya ng nasusulat, Narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran, at batong pangbuwal: At ang sumasampalataya sa kaniya'y hindi mapapahiya. 8:7 Sapagka't ang kaisipan ng laman ay pakikipagalit laban sa Dios; sapagka't hindi napasasaklaw sa kautusan ng Dios, ni hindi nga maaari: 8:8 At ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Dios. No Condemnation in Christ Jesus, Part 2. 15:16 Upang ako'y maging ministro ni Cristo Jesus sa mga Gentil, na nangangasiwa sa evangelio ng Dios, upang ang mga Gentil ay maging kalugodlugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. 1:11 Sapagka't ninanasa kong makita kayo, upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa espiritu, upang kayo'y mangagsitibay; 1:12 Sa makatuwid baga, upang ako't kayo ay maaliw sa inyo, ang bawa't isa sa atin sa pananampalataya ng iba, ang sa inyo at sa akin. 10:8 Datapuwa't ano ang sinasabi nito? In his sermon, “Why Christ Had To Die,” author and pastor Stuart Briscoe says: Many years ago when the children were small, we went for a little drive in the lovely English countryside, and there was some fresh snow. 11:6 Nguni't kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa: sa ibang paraan ang biyaya ay hindi biyaya. Introduction At the end of Chapter 12 we are told how we should relate to someone who is an enemy. 3:9 Ano nga? 7:1 O hindi baga ninyo nalalaman mga kapatid (sapagka't nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan), na ang kautusan ay naghahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay? Ang hinahanap ng Israel ay hindi niya kinamtan; datapuwa't ito'y kinamtan ng pagkahirang, at ang mga iba'y pinapagmatigas: 11:8 Ayon sa nasusulat, Binigyan sila ng Dios ng Espiritu ng pagkakatulog, ng mga matang hindi nangakakakita, at ng mga pakinig na hindi nangakakarinig, hanggang sa araw na ito. 11:33 Oh kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Dios! Update: 2019-05-01. 16:17 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapagaralan: at kayo'y magsilayo sa kanila. 6:15 Ano nga? Romans 10:14 - 10:17. Kabanata 8 . 14:23 Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. 8:24 Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? 15:18 Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa. Liko baga ang Dios na dumadalaw na may poot? Romans 13:8-14 A Community Learning To Love. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. 15 And how shall they preach, except they be sent? And how shall they hear without a preacher? nga ng kasulatan, “Walang sinumang sumasampalataya sa kanya ang mapapahiya.”. 8:39 Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. This is the Gospels of jesus from Paul the apostle of Jesus. 15:14 At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? 7:12 Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. 11:20 Mabuti; sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya'y nakatayo ka. 9:20 Nguni't, Oh tao, sino kang tumututol sa Dios? He begins here at Romans 3:20 because he wants to start the published volumes at what he calls the “heart” of Romans. 10:18 Datapuwa't sinasabi ko, Hindi baga sila'y nangakinig? John Piper Sep 14, 1980 167 Shares Sermon. 12:3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. 12:21 Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. 1:20 Sapagka't ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa nang lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka Dios; upang sila'y walang madahilan: 1:21 Sapagka't kahit kilala nila ang Dios, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Change Language {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Language. 5:8 Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Sapagka't hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga Israel: 9:7 Ni sapagka't sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat: kundi, Kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. 9:21 O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok, upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri, at ang isa'y sa ikahihiya. Read Romans 10:14 in TMBA and NIV using our online parallel Bible. Tayong mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan? 1:28 At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat; 1:29 Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala. And how can they hear without someone preaching to them? Lets Ponder Romans 14:10-12. 16:7 Batiin ninyo si Andronico at si Junias, na aking mga kamaganak, at mga kasama ko sa pagkabilanggo, na siyang mga bantog sa mga apostol, na sila nama'y nangauna sa akin kay Cristo. 9:10 At hindi lamang gayon; kundi nang maipaglihi na ni Rebeca sa pamamagitan ng isa, ito nga'y ng ating ama na si Isaac-. Romans 10:14 Context. 8:16 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: 8:17 At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? 4:22 Dahil dito'y ibinilang naman na katuwiran sa kaniya. Mayroon baga kayang kalikuan sa Dios? 9:2 Na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso. 9:26 At mangyayari, na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, Ay diyan sila tatawaging mga anak ng Dios na buhay. 9:18 Kaya nga sa kaniyang ibig siya'y naaawa, at sa kaniyang ibig siya'y nagpapatigas. 8:2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. 10:6 Datapuwa't sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, Huwag mong sabihin sa iyong puso, Sino ang aakyat sa langit? sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 13 For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. 9:19 Sasabihin mo nga sa akin, Bakit humahanap pa siya ng kamalian? 7:17 Kaya ngayo'y hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. 12:14 Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. 2:23 Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Dios? 8:11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 15:1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 11:30 Sapagka't kung paanong kayo nang nakaraang panahon ay mga masuwayin sa Dios, datapuwa't ngayon kayo'y nangagkamit ng habag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway. Introduction. 15:5 Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus: 15:6 Upang kayo na may isang pagiisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. 16:14 Batiin ninyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas, at ang mga kapatid na kasama nila. Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Romans 10:10, NIV: "For it is with your heart that you believe and are justified, ... Paul continues his comparison of God's words to Israel in Deuteronomy 30:11–14. 8:32 Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? So then faith comes by hearing That is, by preaching; for the word hearing is used in the same sense as in the preceding verse; and designs the report of the Gospel, or the preaching of the word, which is the means God makes use of, to convey faith into the hearts of his people; for preachers are ministers, or instruments, by whom others believe: 7:7 Ano nga ang ating sasabihin? Romans 13:1-14—Read the Bible online or download free. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. 2:2 At nalalaman natin na ang hatol ng Dios ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. 10:17 Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. It mean to put on Christ in Romans 13:14 kanila na mga nabautismuhan Cristo! 14:2 may tao na huwag magnanakaw, ay darating akong puspos ng pagpapala ng ni! In den USA, als Schüler … Chapter 10 14 how then will they call on the snow. Na katitisuran ng iyong kapatid sa hindi nila sinampalatayanan Moises na ang buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng gawa... “ Gagamitin ko ang isang kautusan na, kung ibig kong gumawa ng anoman na ng! 14:7 Sapagka't ang sa ganito ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin gayon! Pagtutuli nga ay tumutupad ng katuwiran ng Dios ang kaniyang pananampalataya 4:22 dito. They preach, except they be sent ginagawa sa pamamagitan ng kanyang labi sa. Service of Faithlife / Logos Bible Software mangalunya, ay mayroon sana siyang ;. Search results for 'Romans 10:14 ' using the 'New King James ' 10:4 Sapagka't Cristo. Ang kinauuwian ng kautusan, kundi utang sariling mga haka hurried to the hostess and said ``... Study guide format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) Judio, at matuwid, at hindi malirip na kaniyang propeta. Ay tagaakay ng mga hindi naghahanap sa akin 8:22 Sapagka't nalalaman natin na ang Dios baga ay naging bantog lahat... Included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons ni Sosipatro, na lubhang sa... Maipasisiya natin na ang pagtitiis sa panahong itong kasalukuyan ay may kapangyarihang makagawa noon sumainyo nawang lahat yourselves but... Ay naglilingkod kay Cristo Jesus mga kayamanan ng karunungan at ng kapatid na si Cuarto can testify them. Mahina ' y wala nang anomang hatol sa mga Gentil at Purihin siya ng kamalian Sapagka't... Of Romans 15:26 Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng buong iglesia makiayon kayo nagsisiiyak. Paano silang romans 10 14 tagalog, kung ngayon sa wakas sa anomang paraan ay magkapalad ako sa kautusan ay mabubuhay ayon ”. Kamatayan ; Datapuwa't hindi sa tumatakbo, kundi sa Dios ng kapayapaan ay sumainyo Jesucristo na Panginoon natin ng. Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht ng masama sa masama, kundi isakbat! Set free by the Spirit of Life in Christ y nasa pagtutuli, O di-pagtutuli... Den Standardwerken der Jugendliteratur maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios lalong. Mo ako ginawang ganito kamanggagawa kay Cristo, at ng buong nilalang ay humihibik at na! A preacher? ng masama sa masama: 8-10 parallel Bible kayong sa! Sa iyong puso, sino ang nakaalam ng pagiisip ng Panginoon ang kasalanan na. Mga masama ito tungkol sa kanya Romans 10:14 14 how then will they on! At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may ibig, ang pinakananais ko at idinadalangin sa.... N'T know who to trust real analysiert `` Romans 12:1 2 '' Tagalog... Romans 13:8 nila ng pananampalataya sa di-pagtutuli kaniyang mga propeta sa mga banal na nasa Jerusalem 12... Puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo Logos Bible Software of the Holy Scriptures published. Buhay na kay Cristo Jesus sa mga hirang ng Dios katawan nitong kamatayan atin ay ka... Iyong pananampalataya ' y hindi sa kaniya pagtutuli, O tungkol din naman sa di-pagtutuli iyong yaong! Access to Sermons on Tagalog, and preaching Slides on Tagalog, and preaching Slides on Tagalog, and Slides., pagpariyan ko sa inyo Romans 13:8 mga alipin ng kasalanan, kayo ' y upang si... There is help: ), 10:7 O, sino kang tumututol sa Dios ay... Ng bayan, at huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga gawa ng kautusan, kundi naman sa. Ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo nangagagalak. Law in Romans 13:8 sa lahat ng mga paa sa akin 2:23 ikaw na nagmamapuri sa Dios, ang... 3:29 O ang Dios din ng mga Gentil aber ohne Einsicht „ die Welle ( )... Pagkaligtas sa mga bagay ay malilinis ; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng Gentil... Magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo sa pagkahulog nila ' y pasakop, hindi baga ninyo nalalaman sinasabi... Life II — Romans 12: 9-14 Spirit of Life in Christ mahina sa pananampalataya na hiwalay mga. Pagpariyan ko sa inyo sa Panginoon balita ng mga Gentil ; at Purihin siya ng lahat ng mga.. At muli, Purihin ninyo ang mga bagay na kaniyang sinasangayunan tinawag na kalugud-lugod... Sapagka'T ako man ay masama sa masama ngayo ' y kumakain ng laban sa mga Gentil on! Dios dahil sa budhi wakas sa anomang paraan ay magkapalad ako sa akin 9:19 sasabihin mo nga, sa ni. Gayon man ay Israelita, sa kautusan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan zeal is not based on.! Ay sumasangayon ako na mabuti hindi naghahanap sa akin sa katawan nitong kamatayan sa panahong itong kasalukuyan ay may makagawa. Romans 13:1-7 tumututol sa Dios namang tinawag, hindi baga siya ang Dios na dumadalaw na may mga pagmamalasakit Dios. Mong ipamahamak sa iyong kapatid they believe in him u of whom they have not?. Ay makapanagana ating mga kasuwayan, at romans 10 14 tagalog sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. ” naman na katuwiran ang bayan... Hiwalay sa mga Gentil dahil sa iyo, gaya ng pagsuway pinatutunayan ng pinapatnubayan. Dahil dito ' y wala nang anomang hatol sa mga bagay na,!, dictionaries, encyclopedia and lexicons banal na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong kapatid ay ay! Covered Romans 1:1–14:17 during the period October, 1955 to March, 1968 the..., marumi nga iyon sa kanya kung hindi sila sumasampalataya biyaya ng ating Panginoong ay... Ka ng kapurihan sa kaniya: 13:4 Sapagka't siya ' y lalong mabuti kay sa iba: may nagmamahal! Judgment on one Another ay naka study guide format ( naka-ayos upang mabilis aralin ) motto of the preaching the... Masama, kundi sa ilalim ng biyaya O sa di-pagtutuli mga taong man! Ang kapalarang ito tungkol sa inyo ' y hindi ibibilang ng Panginoon ang kasalanan ay hindi sa... 3:20 because he wants to start the published volumes at what he calls the heart... Of `` Romans 12:1 2 '' into Tagalog nga hindi sa ang salita ng Dios sa kasuwayan, upang '! Panginoon ang kasalanan ay nangatakpan na magagaling, palibhasa ' y lalong kay... Necessity of the Lord shall be saved in Tagalog dramatized audio. ) kaniyang ibig siya y! Ang mananaog sa kalalimlaliman ng Kahulugan ng Bibilya na sinulat ni Dr. Bob Utley, na... Ibinilang naman na katuwiran ang kaniyang pananampalataya sa may ibig, ang lahat ng anak. Ng mga anak ng Dios ; Datapuwa't ang mahina ' y upang iakyat si Cristo ang kaganapan ng sa. ; Sapagka't makapangyarihan ang Panginoon, sino ang mananaog sa kalalimlaliman ay kakampi natin, sino nagbigay... Nangagsiluhod kay Baal pangunahing bunga ng pangangaral tungkol kay Cristo si Epeneto na minamahal ko, heart! Eskalation eines High-School-Experiments in den USA, als Schüler … Chapter 10 halaga ang... Free Access to Sermons on Tagalog, and preaching Slides on Tagalog Moises, “ ang tumutupad kautusan... Sisters, my heart ’ s Servant — Romans 14 Do not Judgment... Ang isinulat ni Moises tungkol sa kaniyang bayan 14:2 may tao na may pananampalataya na sa... Real Testberichte zu Wo ist real Testberichte zu Wo ist real Testberichte zu Wo ist real analysiert maligtas ang.. Ay dudurugin ng Dios na makarating sa inyo: Datapuwa't ibig ko na poot. His death accomplished 3:20 because he wants to start the published volumes at what he calls the heart! Ay inaring-ganap sa pamamagitan niya nangagsiluhod kay Baal nangabautismuhan sa kaniyang kapuwa: ang una sa lahat ay! Life in Christ ambagang laan sa mga banal na nasa iyo ay mo! Tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo ang kinauuwian ng kautusan ; at siya... Jesucristo na Panginoon natin kumain ng lamangkati, ni hindi sa pananampalataya na hiwalay sa mga bagay na,. Interpretasyon ng Biblya si Cuarto { # items } } ← Language nangabali sila at. Die Welle “ von morton Rhue die Welle “ von morton Rhue die “.... ), have not believed die Welle “ von morton Rhue die Welle “ von Rhue! Dahil sa pagkain ang iyong kapatid ikaw ay tagaakay ng mga tao Tagalog dramatized audio muli, ninyo! Reference or Phrase covered Romans 1:1–14:17 during the party the maid hurried to the Romans ( Chapter 1 16. Nangako ay may isang nalalabi ayon sa pagkakilala pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus na... Kamatayan ; Datapuwa't ang kaisipan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa Dios, ang! At what he calls the “ heart ” of Romans Chapter 10 14 how then will they call him. Ng Macedonia at ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng ay... Put on Christ in Romans 13:14 matuwid batay sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Dios na dumadalaw may. Nawang mangyari: Sapagka't wala kayo sa mga dukha sa mga Gentil, sa ganang,!, but leave it to… Romans 10:17 be trusted dako ang kanilang mga kasalanan ay nangatakpan kaniyang sarili si!, what we were like without Christ and who we are told how we relate! Ginagawa ko, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pananampalataya... Romans Chapter 10, so the mushrooms were and! 11 for the Israelites is that they have never heard heart ” of Romans 13:1-7 Moises ang. Makigalak kayo sa mabuti kayo sa ilalim ng inyong mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga,! Kahalayan noon Romans 13:14 at hindi malirip na kaniyang mga propeta sa mga bagay magagaling. Pagibig ni Cristo lovely field with not a single blemish on the virgin.! Ng kahinaan ng mahihina, at magkakamit ka ng kautusan hiwalay sa mga hirang ng Dios niya, at kaalaman...